Skip to content

Outbound Students and Residents

โครงการ “ทุนพัฒนานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ” 

ทุนพัฒนานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ หรือทุน Let’s go elective มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีโลกทัศน์และสมรรถนะสากล อันจะนำไปสู่ความเป็นนานาชาติ รวมทั้ง มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมการศึกษาในสถาบันต่างประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. เป็นนักศึกษาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.5 และยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ไปดำเนินกิจกรรมในสถาบันต่างประเทศ
 2. เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก หากมีคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOFEL, IELT ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบ นอกเหนือจากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุน
 4. ผู้ได้รับทุนฯ จะต้องจัดทำรายงานการเข้าร่วมโครงการเป็นรูปเล่มพร้อมภาพประกอบ, Newsletter และวีดีโอการไปแลกเปลี่ยน ไม่เกิน 5 นาที เพื่อไว้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในปีต่อไป ในรูปแบบ Electronic file บน Google drive และนำส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ภายใน 30 วัน หลังจากการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลต่อการสมัครรับทุนอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
 5. ผู้ได้รับทุนฯต้องได้รับอนุญาตจาก 1) อาจารย์ที่ปรึกษา และ 2) จากบิดาและมารดา ในการเข้าร่วมโครงการ
 6. นักศึกษาต้องสามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียนแพทย์ที่ร่วมโครงการฯ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยไม่กระทบการเรียนของนักศึกษาเอง หากผู้ได้รับทุนฯไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงเรียนแพทย์ที่ได้รับคัดเลือกจนครบระยะเวลาที่กำหนด

6.1 บุคคลนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวน 10% ของทุนที่ได้รับทั้งหมดคืน
6.2 บุคคลนั้นจะต้องส่งรายงานชี้แจงต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใน 7 วันหลังจากเดินทางกลับประเทศไทย
6.3 บุคคลนั้นจะต้องจัดทำ รายงานการเข้าร่วมโครงการเป็นรูปเล่มพร้อมภาพประกอบ, Newsletter และวีดีโอการไปแลกเปลี่ยน ไม่เกิน 5 นาที ในรูปแบบ Electronic file บน Google drive และนำส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใน 7 วัน หลังจากการเดินทางกลับประเทศไทย

 1. ผู้ได้รับทุนฯจะต้องนำเสนอการเข้าร่วมโครงการในรูปแบบของการประชุม Let’s go elective จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์จะประสานงานและแจ้งให้ทราบภายหลัง
 2. ผู้สมัครเข้ารับทุนพัฒนานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับทุนพัฒนานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศมาก่อน

8.1 หากผู้สมัครเคยได้รับทุนพัฒนานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ต้องการสมัครเข้ารับคัดเลือกทุนพัฒนานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศในปีถัดไป จะต้องถูกตัดคะแนนการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาทุน 10% จากคะแนนรวมที่ได้รับ
8.2 หากผู้สมัครเคยได้รับทุนพัฒนานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ ต้องการสมัครเข้ารับคัดเลือกทุนพัฒนานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศในสองปีถัดไป จะต้องถูกตัดคะแนนการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาทุน 5% จากคะแนนรวมที่ได้รับ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 1. มีบุคลิกภาพความสามารถในการเป็นตัวแทนที่ดี สะท้อนถึงวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Youth Ambassador)
 2. กิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ความสามารถทางการสื่อสารและภาษา

การสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา ในรูปแบบ Partial Support แบ่งตามเขตพื้นที่ ดังนี้

1. ในเขตพื้นที่ทวีปเอเชีย

1.1 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ เหมาจ่าย ในวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท

1.2 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 4 สัปดาห์ เหมาจ่าย ในวงเงินไม่เกิน 17,000 บาท

2. ในเขตพื้นที่นอกเหนือจากทวีปเอเชีย

2.1 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ เหมาจ่าย ในวงเงินไม่เกิน เหมาจ่าย ในวงเงินไม่เกิน 34,000 บาท

2.2 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 4 สัปดาห์ เหมาจ่าย ในวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนฯจะต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบ นอกเหนือจากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การสนับสนุน

นักศึกษาสามารถเลือกสถาบัน/มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่อยู่ในความร่วมมือ (MOU) หรือสถาบัน/มหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศ อื่น ๆ นอกเหนือจากความร่วมมือ (นักศึกษาดำเนินการสมัครเองกับสถาบัน) สามารถนำหนังสือตอบรับหรือหลักฐานการติดต่อกับสถาบัน/มหาวิทยาลัย ณ ต่างประเทศมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ หากนักศึกษาได้รับการพิจารณาจัดสรรทุน ต้องนำหนังสือตอบรับฉบับทางการมายื่น ณ งาวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 30 วัน หลังประการผล

เอกสารในการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “ทุนพัฒนานักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ” พร้อมทั้งติดรูปถ่ายในใบสมัคร
 2. หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
 3. หนังสืออนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 4. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 5. ประวัติย่อ หรือ CV (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 7. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี เช่น ผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่า)
 8. Letter of Motivation/Statement of Purpose เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 500 คำ หน้ากระดาษ A 4 (Font: Times New Roman ขนาด 12 ระยะห่างบรรทัด 1.5)

ความรับผิดชอบของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบดำเนินการต่าง ๆ เอง ดังนี้

 1. แนะนำตัวและติดต่อผู้ประสานงาน ณ สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ในการเตรียมการด้านต่าง ๆ ก่อนการเดินทาง เช่น การเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ที่พัก เป็นต้น
 2. ดำเนินการเพื่อจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) และขอวีซ่า (Visa)
 3. จัดการเรื่อง ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรคที่พบบ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ระบบการเรียนการสอนของไทย เพื่อจักได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศได้

Global Observership Program

The Faculty of Medicine at Khon Kaen University (MDKKU) proudly supports the professional growth of our residents through the Observership Training Program. This program awards grants to residents, fellows, and postgraduate students allowing them to attend observership programs at top-tier universities and renowned medical institutions worldwide.

During these observership programs, they have the opportunity to observe clinical practices, participate in academic activities, and engage with leading medical professionals in their chosen fields. This exposure enhances their clinical skills and knowledge, while also helping them build a global network of professional contacts. The program fosters cross-cultural collaboration and understanding within the global medical community.

MDKKU’s commitment to this program underscores our dedication to providing a comprehensive and globally oriented medical education for our residents. This preparation enables them to excel in their careers and contribute meaningfully to the advancement of medical science and healthcare.


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทำทุนสนับสนุนแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน/โรงพยาบาลในต่างประเทศ โดยมีกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนและรายละเอียดต่าง ๆ ด้านล่างนี้