Skip to content

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kanazawa University Exchange Programs 2020-2021 (KUEP)

 

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564-2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Kanazawa University Exchange Programs 2021-2022 (KUEP)

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด
หรือ http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/short-term-exchange-programs-at-kanazawa-university-2020-2021/

และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ตามวันที่กำหนด ดังนี้

1. ภาคการศึกษาเมษายน 2564  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม  2563
2. ภาคการศึกษาตุลาคม 2564   ส่งใบสมัครภายในวันที่  25 มกราคม 2564

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับ Kanazawa University ต่อไป

>>เอกสารประกอบการสมัคร<<