ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

admin

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญสมัครขอรับทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจขอรับทุนต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยตามขั้นตอน โดยศึกษารายละเอียดกรอบการวิจัยและเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัยได้ที่ http://nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563  

งานประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติ

admin

  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากในปัจจุบันคณะ ภาควิชา และมหาวิทยาลัยต่างก็มีความต้องการในการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติเพื่อมาร่วมพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน แต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎ ระเบียบในการจ้างงานหลายอย่าง ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ทำการจัดงานประชุมนี้ขึ้นมา งานประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องถามตามกฏหมาย     Written by: Natakon Naowarojna International Relations Officer Department of Research and International Relations, Faculty of Medicine, Khon Kaen University […]

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2021 THAI Youth Leadership and Voluntary Service in Poland

admin

  ด้วย Euroweek Foundation สาธารณรัฐโปแลนด์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2021 THAI Youth Leadership and Voluntary Service in Poland โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชน    คนรุ่นใหม่ให้มีวิสัยทัศน์และทักษะในการใช้ชีวิต มีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้แลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันทางวัฒนธรรม ซึ่งเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ระหว่างวันที่ 5 มกราคม  – 30 มีนาคม 2564  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2563 2. ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2564 สิ่งที่โครงการรับผิดชอบมีดังนี้ : 1.ออกเอกสารในการขอ […]

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564

admin

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือ สถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ  Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยไทย ข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้มีสัญชาติไทย ระยะเวลาการรับสมัคร : ภายในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021usas/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ […]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4)

admin

ด้วย Oita University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4)  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2564) 2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2564) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา 2. ผู้ที่มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ IELTS 5.5 (ต้องมี) 3. ผู้ที่มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N4 ขึ้นไป (กรณีสมัครโปรแกรม N4) 4. ต้องกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 5. ผู้ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีความคาดหวังตั้งใจในการไปศึกษา ณ Oita University 6. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด และเอกสารประกอบการสมัครต้องเป็นภาษาอังกฤษ ระยะเวลารับสมัคร 1.      Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2564) กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด  ภายในวันที่ 23 […]

รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2021– Spring 2022)

admin

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2021 – Spring 2022) สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดและกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศตามวันที่กำหนด ดังนี้ 1.เข้าศึกษาในภาคการศึกษาเมษายน  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 2. เข้าศึกษาภาคการศึกษาตุลาคม      ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไวกับ Yamagata University ต่อไป >>เอกสารดาวน์โหลด<<  

ทุน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564

admin

  กองการต่างประเทศ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเซียกับยุโรป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/34WN31n และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าคณะไม่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร โดยขอให้คณะประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ และขอความอนุเคราะห์ให้คณะได้ทำการคัดเลือกและกลั่นกรอง ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดคณะละไม่เกิน 2 ราย พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัครมาให้เรียบร้อยด้วย โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด เท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวสิรินญา สิทธิมงคล หมายเลขโทรศัพท์ 043-202059 หมายเลขภายใน 42090  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kanazawa University Exchange Programs 2020-2021 (KUEP)

admin

  ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564-2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Kanazawa University Exchange Programs 2021-2022 (KUEP) สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด หรือ http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/short-term-exchange-programs-at-kanazawa-university-2020-2021/ และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ตามวันที่กำหนด ดังนี้ 1. ภาคการศึกษาเมษายน 2564  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม  2563 2. ภาคการศึกษาตุลาคม 2564   ส่งใบสมัครภายในวันที่  25 มกราคม 2564 หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับ Kanazawa University ต่อไป >>เอกสารประกอบการสมัคร<<