โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4)

admin

ด้วย Oita University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4)  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 1. Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2564) 2. Period II (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2564) โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา 2. ผู้ที่มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ IELTS 5.5 (ต้องมี) 3. ผู้ที่มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N4 ขึ้นไป (กรณีสมัครโปรแกรม N4) 4. ต้องกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 5. ผู้ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีความคาดหวังตั้งใจในการไปศึกษา ณ Oita University 6. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด และเอกสารประกอบการสมัครต้องเป็นภาษาอังกฤษ ระยะเวลารับสมัคร 1.      Period I (เริ่มเข้าศึกษาภายในเดือนเมษายน 2564) กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนด  ภายในวันที่ 23 […]

รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2021– Spring 2022)

admin

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2021 – Spring 2022) สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดและกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศตามวันที่กำหนด ดังนี้ 1.เข้าศึกษาในภาคการศึกษาเมษายน  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 2. เข้าศึกษาภาคการศึกษาตุลาคม      ส่งใบสมัครภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไวกับ Yamagata University ต่อไป >>เอกสารดาวน์โหลด<<  

ทุน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564

admin

  กองการต่างประเทศ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเซียกับยุโรป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/34WN31n และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าคณะไม่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร โดยขอให้คณะประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่สนใจ และขอความอนุเคราะห์ให้คณะได้ทำการคัดเลือกและกลั่นกรอง ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดคณะละไม่เกิน 2 ราย พร้อมทั้งเสนอชื่อโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญของผู้สมัครมาให้เรียบร้อยด้วย โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด เท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวสิรินญา สิทธิมงคล หมายเลขโทรศัพท์ 043-202059 หมายเลขภายใน 42090  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kanazawa University Exchange Programs 2020-2021 (KUEP)

admin

  ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2564-2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Kanazawa University Exchange Programs 2021-2022 (KUEP) สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด หรือ http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/short-term-exchange-programs-at-kanazawa-university-2020-2021/ และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ตามวันที่กำหนด ดังนี้ 1. ภาคการศึกษาเมษายน 2564  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 28 ตุลาคม  2563 2. ภาคการศึกษาตุลาคม 2564   ส่งใบสมัครภายในวันที่  25 มกราคม 2564 หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับ Kanazawa University ต่อไป >>เอกสารประกอบการสมัคร<<