Call for 2021 Feng Chia University International Summer School

admin

  ด้วย Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรภาคฤดูร้อน ( 4 สัปดาห์) ระหว่างวันที่ 11 – 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีหลักสูตร 2 หัวข้อ คือวัฒนธรรมไต้หวันและภาษาจีน นักศึกษาสามารถศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษซึ่งสอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Feng Chia ได้ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนภาษาจีนกับกิจกรรมในชั้นเรียนและการเดินทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gdnT35RCpd6ZVaQv7 หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 30 เมษายน 2564  >>เอกสารดาวน์โหลด<<  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus Fall-2021 ประเทศญี่ปุ่น

admin

  ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2563-2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของแก่น และ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่า “RISE Program (Ryukyus International Student Exchange Program) – Fall 2021 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลด Form 1 และ Form 2-5 (both files are PDF) ดาวน์โหลด application form for Certificate of Eligibility (COE) *Use Microsoft Excel to edit the file กรอกเอกสารในไฟล์ที่ดาวน์โหลด ส่งไฟล์เอกสาร Form […]

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

admin

  ด้วย สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย  แจ้งขยายเกณฑ์อายุ และเพิ่มภาษาไทยในการจัดทำวิดีโอสำหรับผู้สมัครโครงการ   “Ambassador for a Day” เนื่องในวัน  “International Women’s Day” ในวันที่ 8 มีนาคม 2564  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสถานฑูตจากหลายๆประเทศ รวมถึงสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (UN Agency) คุณสมบัติและการรับสมัคร 1. เป็นเยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16-25 ปี 2. ผู้สมัครต้องส่งวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ภายใต้หัวข้อ “How they are working to resolve a social issue affecting woman or girls […]

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2564 ณ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น

admin

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่นให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government MEXT University Recommendation Scholarship) ประจำปี 2564 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาในเดือนกันยายน 2564 จํานวน 1 ทุน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครดังนี้ 1.สัญชาติไทย 2.ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะจบก่อนเข้ารับทุน 3.ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียน ณ Tokyo Gakugei University ในฐานะนักศึกษาวิจัย (Research Student) เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี 4.มีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศตามที่แหล่งทุนกําหนด 5.คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ Tokyo Gakugei University กําหนด ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ https://www.u-gakugei.ac.jp/english/student/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิรินญา กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ […]

ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

admin

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญสมัครขอรับทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจขอรับทุนต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยตามขั้นตอน โดยศึกษารายละเอียดกรอบการวิจัยและเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนวิจัยได้ที่ http://nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563  

งานประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติ

admin

  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากในปัจจุบันคณะ ภาควิชา และมหาวิทยาลัยต่างก็มีความต้องการในการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติเพื่อมาร่วมพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน แต่ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎ ระเบียบในการจ้างงานหลายอย่าง ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ทำการจัดงานประชุมนี้ขึ้นมา งานประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องถามตามกฏหมาย     Written by: Natakon Naowarojna International Relations Officer Department of Research and International Relations, Faculty of Medicine, Khon Kaen University […]

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2021 THAI Youth Leadership and Voluntary Service in Poland

admin

  ด้วย Euroweek Foundation สาธารณรัฐโปแลนด์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2021 THAI Youth Leadership and Voluntary Service in Poland โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชน    คนรุ่นใหม่ให้มีวิสัยทัศน์และทักษะในการใช้ชีวิต มีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้แลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันทางวัฒนธรรม ซึ่งเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ระหว่างวันที่ 5 มกราคม  – 30 มีนาคม 2564  หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ธันวาคม 2563 2. ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2564 สิ่งที่โครงการรับผิดชอบมีดังนี้ : 1.ออกเอกสารในการขอ […]

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564

admin

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือ สถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ  Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยไทย ข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้มีสัญชาติไทย ระยะเวลาการรับสมัคร : ภายในเวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021usas/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณสายทิพย์ วอทอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ […]