Staff Only

  • สัญญาจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
1. สัญญาจ้าง ประเภทบริหาร ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
2. สัญญาจ้าง วิชาการ ภาษาไทย  / ภาษาอังกฤษ
3. สัญญาจ้าง สนับสนุน ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

ประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
1. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย วิชาการ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
2. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย สนับสนุน ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

  • แบบฟอร์มสำนักงานจัดหางาน

  • แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง

 
  • สัญลักษณ์ประจำคณะแพทยศาสตร์

1. LOGO คณะแพทยศาสตร์ File size:1095×1079 Pixel ฉบับภาษาไทย
2. LOGO คณะแพทยศาสตร์ File size:1102×1148 Pixel ฉบับภาษาอังกฤษ

  • MOU : ข้อตกลงความร่วมมือ

1. แนวปฏิบัติในการจัดทำ MOU
2. ตัวอย่างร่าง MOU ระดับคณะ
3. ตัวอย่างร่าง MOU ระดับมหาวิทยาลัย
4. แบบเสนอการขออนุมัติร่าง MOU
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจจากอธิการบดีให้คณบดีเป็นผู้มีอำนาจลงนาม MOU

  • โครงการ Visiting Professor

1. แบบสำรวจความต้องการ Overseas Visiting Professor
2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Overseas Visiting Professor
3. แบบฟอร์มขอใช้บริการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ

• การเดินทางไปต่างประเทศ

1. การขอหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ธรรมดา
2. การขอหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ราชการ
3. ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
4. แบบฟอร์มการลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
5. บันทึกขออนุมัติไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
6. บันทึกรายงานตัวกลับหลังจากฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
7. บันทึกขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ

  • ตัวอย่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ